Как привлечь инвестиционные средства в предприятия отрасли рыбного хозяйства Украины

Опубліковано at 19.05.2020
986 0

Как привлечь инвестиционные средства в  предприятия отрасли рыбного хозяйства Украины

 Что такое отрасль рыбного хозяйства Украины, её цели и задачи на перспективу описаны в моих предложениях по разработка проекта Закона Украины «Доктрина розвитку рибного господарства України до 2050 р.» –

Рибне господарство України є частиною економіки держави , яка вносить свій вагомий вклад у забезпечення продовольчої безпеки держави.

Розвиток рибного господарства, співробітництво з регіональними і міжнародними організаціями, налагодження механізмів міждержавних діалогів, також  розвиток відносин з провідними державами в усіх регіонах Світу в питаннях продовольчої безпеки – відповідають національним зовнішньополітичним та економічним інтересам України.

Метою розвитку галузі рибного господарства України є стале функціонування рибогосподарського комплексу на підставі збереження, відтворення і раціонального використання риби та інших водних живих біологічних ресурсів, які забезпечуватимуть задоволення внутрішнього попиту на рибну продукцію, продовольчу безпеку держави в секторі рибопродукції, соціально-економічний розвиток рибопромислових регіонів.

Продовольча безпека України в секторі рибопродукції – стан економіки держави, при якій забезпечується продовольча незалежність України, гарантується фізична і економічна доступність для кожного українця риби і рибопродуктів, які відповідають вимогам законодавства України по технічному регулюванню, в об’ємах не менш річних раціональних норм споживання риби та рибопродукції, які можуть гарантувати активне і здорове життя населення України.

Показниками продовольчої безпеки є кількісні і якісні характеристики стану продовольчої безпеки, які дозволяють оцінити рівень її досягнення на основі прийнятих критеріїв.

Критерії продовольчої безпеки – це кількісні і якісні порогові  ознаки, по яких проводиться оцінка  рівня забезпечення продовольчої безпеки.

Раціональні норми річного споживання риби і рибопродукції – це раціон, який представлений у вигляді набору рибних продуктів в об’ємах і співвідношеннях, які відповідають сучасним науковим принципам оптимального харчування, враховуючи традиційну структуру споживання рибопродукції більшістю населення, яка склалася за багато років.

Економічна доступність риби і рибопродукції – можливість придбання їх по цінах і асортименту, котрі не менше ніж установлені раціональні норми споживання, яка забезпечена відповідним рівнем доходів населення.

Фізична доступність риби і рибопродукції – рівень розвитку логістичної  інфраструктури, при який у всіх населених пунктах в усі пори року в  асортименті реалізується якісна жива риба або рибопродукція в об’ємах, які забезпечують встановлені річні норми споживання для населення.

Продовольча безпека України в секторі рибопродукції є не тільки одним із напрямків забезпечення національної безпеки та збереження суверенітету країни, а і є важливою складовою демографічної політики на фоні підвищення якості життя українців, забезпечення для них високих стандартів життя – що в свою чергу є безумовним державним пріоритетом!!!.

Національні інтереси України в галузі рибного господарства на довгострокову перспективу полягають у підвищенні конкурентоспроможності рибопродукції власного виробництва, забезпеченні сталого розвитку цього напрямку економіки держави та у підтриманні стратегічної стабільності виробництва в умовах перманентної війни з Росією і часткової окупації території України.

Основні завдання у забезпеченні продовольчої безпеки України в секторі рибопродукції до 2050 р.:

  • Прогнозування, виявлення і недопущення внутрішніх та зовнішніх загроз продовольчої безпеки в секторі рибопродукції, мінімізація їх негативних проявів за рахунок формування стратегічних резервів і запасів рибопродукції.
  • Розвиток вітчизняного виробництва до об’ємів, які в повній мірі забезпечуватимуть підтримку вживання необхідної мінімальної кількості рибопродукції (медична норма 23,7 кг/рік), достатніх для  підтримки активного і здорового життя українців.
  • Забезпечення населення України в будь якій її частині якісними рибопродуктами в усі пори року в необхідних об’ємах і асортименті, які відповідатимуть економічній платоспроможності населення.

Продовольча незалежність України в секторі рибопродукції – це стійке вітчизняне вирощування риби і виробництво рибопродукції в об’ємах, які визначені санітарними нормами на рік на одну людину з урахуванням питомої ваги в товарних ресурсах внутрішнього ринку відповідних продуктів.

Метою продовольчої безпеки  України в секторі рибопродукції є забезпечення населення країни необхідною кількістю якісною живої або охолодженої риби (безпечною і здоровою),  якісною рибопродукцією та якісною продукцією з інших прісноводних і морських біологічних ресурсів на фоні стабільного власного виробництва при формуванні необхідних стратегічних резервів і запасів держави.

Даний документ враховує рекомендації «Продовольчої та сільськогосподарської організації об’єднаних націй» (ФАО) відносно вирощування риби і виробництва рибопродукції.

Да! Я так себе представляю цели и задачи отрасли рыбного хозяйства Украины до 2050 г. Но, чтобы отрасль устойчиво развивалась необходимо наличие таких основных факторов:

  1. Правильно сформированное Мировоззрение руководителей государства и всякой «шоблы» вокруг кадровых назначений, приведших не только отрасль, но и всю страну за годы независимости к полному политическому, экономическому банкротству, а главное – к моральному уродству населения.
  2. Созревшее желание руководителей государства, чиновников всех уровней, работников отрасли рыбного хозяйства и населения Украины интенсивно развивать рыбное хозяйство при соблюдении всех необходимых экологических норм.
  3. Законодательная платформа, обеспечивающая все необходимые условия для развития отрасли. На первых этапах – до 10 лет, отрасль рыбного хозяйства Украины должна рассматриваться государством не как бюджетообразующая отрасль экономики, а как отрасль, без которой существование, здоровье и полноценная работа населения невозможна!!! 
  4. Подготовка высоко квалифицированных кадров управления предприятиями отрасли (директоры, рыбоводы всех уровней, технологи и прочие).
  5. Наличие инвестиционных средств необходимых для обеспечения развития отрасли рыбного хозяйства Украины с внедрением самых передовых инноваций.

Теперь моё мнение по поводу ситуации с развитием отрасли.

В ближайшее 10-летие, а скорее всего намного больше, схаменуться государство и его руководители не смогут (велика инерция необузданной  алчности, дорвавшихся до власти безнравственных хапуг). Ждать их морального созревания, формирования у них Мировоззрения экологической направленности, а также разработки необходимой законодательной платформы и обучать при этом кадры – не стоит! Оно им не надо! Тяжело воровать, когда есть порядок!!! (см. выше п.п. 1, 2, 3,4).

Остаётся п. 5. Привлечение  инвестиционных средств.

Любое предприятие отрасли рыбного хозяйства Украины при наличии необходимых финансовых средств, даже при нынешнем уровне законодательной базы может обеспечить устойчивое развитие предприятия  отрасли на фоне полной её разрухи.

Инвестиции, при правильном их применении –  это реактивный двигатель прогресса отрасли!!!

Но как привлечь эти инвестиции? И пойдут ли инвесторы в современных условиях, на столь радикальный шаг – вложение финансов в не знакомую для них отрасль? На данном этапе ситуация мало способствуют инвестиционному буму в рыбное хозяйство страны (короновирус – COVID-19,   общий надвигающийся на весь Мир экономический кризис, инвестиционно не привлекательная отрасль, отсутствие квалифицированных проектов, коррупция в отрасли, да и во всём государстве на всех уровнях государственной власти, прочее).

Однако, на фоне общего упадка при наличии правильно вложенных средств и квалифицированного менеджмента можно очень хорошо «подняться»!!!

Что для этого надо? Прежде всего грамотно составленное инвестиционное предложение и его составной части Бизнес-плана.

Может ли даже продвинутый рыбовод грамотно составить сии документы??? Сами понимаете…Необходимо привлечь специалистов по этим вопросам и оказать им информационную помощь. Но для того, чтобы грамотно разговаривать на эти темы с разработчиками этих инвестиционных проектов, и написана данная статья.

Составляющие инвестиционного предложения.

Резюме – это наиболее важная часть инвестиционного предложения, так как от нее зависит интерес инвестора к проекту.  В резюме (до 4 страниц) следует коротко, но ярко обрисовать:
1. Актуальность проекта в принципе:
– каковы перспективы получения прибыли от инвестированных в ваш проект средств;
– каковы потребности рынка в вашем проекте и какое место на рынке вы со своим проектом займете;
– ваши конкурентные преимущества, в т. ч. квалификация вашей команды.
2. Условия и форма реализации проекта:
– наличие высоколиквидного залогового обеспечения;
– схема планируемого сотрудничества с инвестором;
– стратегия выхода из проекта.
3.Результаты текущей деятельности предприятия и сравнение их с предполагаемыми в случае осуществления проекта результатами.
История компании – хронологическое отражение основных событий в вашей компании от момента основания до настоящего времени.
Важна также следующая информация:
– правовые изменения (приватизация, слияния, поглощения, реструктуризация);
– события, связанные с выпуском новой продукции и успехами на рынке;
– финансовые события (привлечение капитала посредством выпуска акций, получение государственной поддержки).
Возможно, вы собираетесь в корне изменить направление деятельности предприятия именно осуществлением требующего инвестиций проекта. Если это так, отразите в разделе «История компании» уместность этого шага.

Продукты и услуги – описание вашей продукции и ее ниша на рынке. Очень важно убедить потенциального инвестора в том, что вы производите качественную продукцию. Если имеются сертификаты, дипломы, патенты и прочее – укажите это. Значимыми моментами являются товарный вид продукции, сроки хранения, вопросы продвижения продукции на рынок (реклама, презентации и другое) Подробное описание продукта или услуги можно разместить в приложениях.
Менеджмент и персонал – раздел, важный в первую очередь для иностранного инвестора. На Западе принято вкладывать деньги не только в железо, но и в команду, которая этим железом управляет. Отечественному инвестору будет интересно узнать, что на вашем предприятии работают специалисты высокого класса. Если вы проводите мероприятия по повышению их квалификации, напишите об этом.
Отрасль, рынок и конкуренция – раздел, подводящий инвестора к главному выводу: в состоянии ли компания успешно реализовать свои конкурентные преимущества на рынке в соответствии с бизнес-планом, а следовательно, обеспечить прибыль и прирост стоимости бизнеса. Инвестор может быть не в курсе состояния дел в отрасли, поэтому ему важно будет узнать:
– как будет зависеть выпуск вашей продукции от поставщиков;
– какие методы успешного сбыта вы будете использовать (реклама, выгодная цена продукции, акцент на качество, наличие точек сбыта, прочее);
– возможность появления конкурирующей продукции (или конкурирующего предприятия, планирующего выпускать аналогичную продукцию) и наличие таковой на данный момент.
– определение важнейших групп потребителей.
Важно, чтобы вы продемонстрировали реальный взгляд на конкуренцию, не преувеличивая, но и не преуменьшая своих возможностей.

Обратите также внимание на пункт слабые стороны большинства украинских предприятий отрасли – отсутствие опыта в организации ритмичного сбыта большого объема продукции. Следует продемонстрировать инвестору, что вы хорошо знаете, что будете делать со своей продукцией.
Производственный план – раздел, поясняющий, как будет функционировать производство. Составляющими производственного плана являются:
– описание производственного процесса компании, включая основные технологические операции;
– возможности повышения качества и расширения производственных мощностей;
– дистрибьюторская система;
– процессы патентования и лицензирования;
– типы используемого оборудования;
– ключевые поставщики сырья, материалов и комплектующих;
– требования к уровню квалификации работников;
– собственные или арендуемые помещения и участки земли;
– технологические ограничения и методы их устранения.
Дополнительная, детальная информация может быть представлена в приложениях, например: планировки производственных участков, фотографии, характеристики сырья.
Возможно, необходимо дополнительное финансирование (укажите). Если приобретается оборудование, причем импортное, должна быть информация о размерах ввозных таможенных пошлинах на закупаемое оборудование и соответствующих платежей за таможенное оформление и та4к далее, а также информация о затратах на страхование поставляемого оборудования, информация о гарантийном и после гарантийном обслуживании (ремонте) закупаемого оборудования.
Финансовая история – информация, которая берется из внешней финансовой отчётности предприятия: баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о денежных потоках.
Инвестор на основе этих данных будет делать выводы о реалистичности прогнозов финансовых результатов. Вы можете дать к отчетам свои комментарии, поясняющие изменения в объеме продаж, валовой прибыли, оперативной прибыли, рабочем капитале, долговых обязательствах.

Таким образом, на основании ранее достигнутых компанией результатов, инвестору можно будет спрогнозировать возможные перспективы и понять объемы финансовых операций компании. Полные финансовые и аудиторские отчеты по требованию инвестора разместите в приложениях.
Стратегический план – раздел, объясняющий как компания планирует капитализировать свои возможности роста и содержит следующую информацию:
– описание стратегического плана развития компании, возможностей роста и каким образом они могут быть обеспечены;
– описание конкретных действий, которые будут реализованы в процессе выполнения стратегического плана;
– описание ожидаемого эффекта от этих действий на маркетинг и сбыт, издержки, финансирование и производственные функции.
Данную информацию удобно представить в виде таблицы, которая содержит специфические цели для каждой функциональной области и описание того, как эти цели могут быть достигнуты и какие ресурсы потребуются для реализации планов.
Факторы и стратегия снижения рисков. Любая компания в процессе реализации любого проекта сталкивается с факторами риска: политическими, социальными, экологическими, коммерческими, криминальными и так далее. Необходимо выделить наиболее вероятные и указать стратегию их снижения. Лучше, если этот вопрос будет проработан вами, а не экспертами инвестора, которые могут и не найти для вас конкретных путей снижения рисков. В этом блоке освещаются также воросы страхования рисков.
Одним из самых элементарных рисков, о которых зачастую забывает заявитель, является несоответствие объёмов производства и объёмов возможной реализации продукции, приводящее к невозможности реализации продукции в необходимом объёме, что влечёт за собою недополучение ожидаемой выручки от реализации рыбной продукции.
Прогноз финансового состояния – раздел, содержащий финансовые расчеты ожидаемого дохода на вложенный инвестором в проект капитал. В него входят:
– прогнозируемые финансовые потоки на последующие пять лет;

– описание всех основных исходных данных и предположений, которые были использованы для расчетов финансовых прогнозов;
– прогноз потребности в капитале.
Здесь нужно иметь в виду, что финансовые проектировки не должны сильно отличаться от среднеотраслевых показателей ни в лучшую, ни в худшую стороны.

Обратите особое внимание срокам окупаемости проекта, возможном снижении его рентабельности в целом.
Потребность в финансировании. Вы хотите, чтобы вам дали денег? Объясните детально, почему они вам потребовались. Определение потребности в финансировании осуществляется посредством расчета прогноза денежного потока и определения дефицита денежных средств в различные периоды вегетационного периода Предпочтительная структура капитала (заемный/акционерный), определяется по следующим данным:
– доступность источников финансирования;

– условия привлечения капитала;
– максимизация доходности акционерного капитала (обеспечение привлекательности для инвесторов);
– обеспечение платежеспособности;
– обеспечение гибкости финансирования;
– обеспечение стратегии выхода из проекта для инвесторов.
Укажите потребность в капитале и то, как он будет использован: издержки подготовительного периода, капитальные вложения, оборотные средства.
Правительственная поддержка и законодательство. Процесс развития предприятия отрасли рыбного хозяйства Украины может зависеть от Верховной рады Украины, нормативно-правовых актов правительства и министерства энергетики и защиты окружающей среды.  Поэтому важно указать, пользуется ли ваш проект правительственной поддержкой.
Раздел должен содержать следующую информацию:
– насколько ваш проект вписывается в общую экономическую или инвестиционную стратегию государства;
– возможные механизмы и меры правительства по поддержке вашего проекта;
– предполагаемый вклад проекта в экономическое развитие страны (бюджетный, социальный, технологический, экологический);
– особенности украинского законодательства, регулирующего деятельность вашей предприятия;

– выдержки из важнейших законодательных актов, определяющих успех вашего проекта, могут быть представлены в виде приложений.
Приложения – дополнительные сведения к основному тексту инвестиционного предложения. В приложения можно поместить:
– финансовые отчеты;
– аудиторские заключения; заключения специалистов по оценке – имущества;

– рекламные брошюры компании;
– детальные (технические) описания продуктов или услуг;
– резюме ключевых руководителей;
– важнейшие соглашения и контракты;
– информацию о производственном процессе;
– отчет об исследованиях рынка;
– выдержки из важнейших законодательных актов;

– наглядные визуализированные материалы по проекту в Power Point;
– другие документы.


Надеюсь, что вы, прочтя статью, всё ж таки попытаетесь сделать шаг в сторону поиска инвестора или инвесторов для вашего предприятия, так как без инвестиций развитие предприятия в условиях Украины сегодня и в ближайшие десятилетия невозможно!!!

Да поможет вам Бог!!!

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Пример написания проекта “Международный рыбопромышленный концерн (Часть 3)

Створено - 19.05.2020 0
“Международный рыбопромышленный концерн” (Часть 3) Предприятия – партнёры «МРК», не входящие в концерн. Полномасштабное развитие «МРК» возможно при условии максимально…

Пример написания проекта “Международный рыбопромышленный концерн” (часть 1)

Створено - 19.05.2020 0
«Международный рыбопромышленный концерн» (Часть 1) Теоретическое обоснование необходимости разработки проекта Отрасль рыбного хозяйства Украины вместе с подразделениями агропромышленного комплекса призвана…

Проєкт перспективного розвитку рибопромислового комплексу Коблівської територіальної громади

Створено - 17.01.2024 0
ПРОЄКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ РИБОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КОБЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ідеологічна концепція)  Преамбула  “Проєкт розвитку рибопромислового комплексу Коблівської територіальної громади на період…

Проєкт створення “Транснаціональної рибної корпорації” (Частина 2)

Створено - 22.10.2023 0
 Транснаціональна рибна корпорація  Рибопромислова інфраструктура  Управляюча компанія ТРК ТРК – це холдинг до складу якого входитимуть різноманітні незалежні рибогосподарські підприємства які матимуть…