Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 992 про порядок використання водних біоресурсів

Опубліковано at 10.03.2019
2437 0

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 2015 р. № 992

ПОРЯДОК
здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм спеціального використання водних біоресурсів, які перебувають в умовах природної волі (крім видів, внесених до Червоної книги України), у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України (далі – рибогосподарські водні об’єкти (їх частини).

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:

1) бирка для маркування знарядь лову – предмет установленого зразка, призначений для маркування ставних знарядь лову;

2) відповідальний за вилов водних біоресурсів – призначена користувачем особа, яка відповідає за дотримання вимог законодавства щодо добування (вилову) водних біоресурсів із середовища їх перебування;

3) дослідний вилов – загальна назва таких видів вилову, як науково-дослідний, науково-промисловий, дослідно-конструкторський, пошуковий;

4) дослідно-конструкторський вилов – вилучення водних біоресурсів з метою з’ясування доцільності використання знарядь, плавзасобів лову для здійснення промислу;

5) зони спеціального використання водних біоресурсів – окремі ділянки рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), у яких відповідно до правил рибальства та режиму промислу здійснюється спеціальне використання водних біоресурсів;

6) журнал обліку вилучених водних біоресурсів (далі – промисловий журнал) – документ установленого зразка, що є основним для ведення обліку вилучених водних біоресурсів;

7) журнал обліку прийнятих водних біоресурсів – документ установленого зразка, що є основним для ведення обліку водних біоресурсів, прийнятих на рибоприймальному пункті користувача;

8) знаряддя лову (добування, збирання тощо) водних біоресурсів (далі – знаряддя лову) – сітки, неводи, трали, пастки, сачки тощо, якими здійснюється вилов водних біоресурсів;

{Підпункт 8 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 105 від 18.02.2016}

9) контрольний вилов – вилучення водних біоресурсів для визначення їх стану, здійснення контролю за кількісним та якісним складом популяцій з метою регулювання їх промислу, з’ясування ветеринарно-санітарного, іхтіопатологічного (епідеміологічного) стану;

10) науково-дослідний вилов – вилучення водних біоресурсів, яке здійснюється для наукових потреб;

11) науково-промисловий вилов – вилучення водних біоресурсів для з’ясування доцільності їх промислового вилову і уточнення правил рибальства;

12) науково-промислова рада – консультативно-дорадчий орган Держрибагентства з розгляду та розв’язання проблем, пов’язаних з використанням рибогосподарських водних об’єктів, охороною та відтворенням водних біоресурсів та раціональним їх використанням; розробленням наукових рекомендацій щодо розвитку рибогосподарської галузі, науково-дослідних програм використання водних біоресурсів, пропозицій щодо розроблення напрямів розвитку спеціального використання таких біоресурсів;

13) посвідчення рибалки – документ, виданий користувачем водних біоресурсів, який засвідчує особу рибалки;

14) пошуковий вилов – вилучення водних біоресурсів, яке здійснюється з метою пошуку концентрації риб для забезпечення ефективного промислу;

15) промислове навантаження – кількість, типи, розміри, технічні характеристики суден (плавзасобів) промислового флоту та знарядь лову;

16) промислова операція – постановка, підйом, перебирання (підрізування) знарядь лову, траління або замет активних знарядь лову, а також ручний збір водних біоресурсів;

17) регулювання промислу (рибальства) – визначення районів промислу (рибальства), строків лову, типів і параметрів знарядь лову, способів добування (вилучення), порядку та умов установлення обмежень добування (вилучення) водних біоресурсів з рибогосподарських водних об’єктів (їх частин);

18) рибалка – особа, яка безпосередньо здійснює вилучення водних біоресурсів з рибогосподарських водних об’єктів (їх частин);

19) співвиконавці – користувачі водних біоресурсів, силами, знаряддями та плавзасобами яких здійснюється добування (вилов) водних біоресурсів за договорами про виконання програм добування (вилову) для непромислових цілей;

20) спостерігач – фізична особа, що направляється на судна рибної промисловості для збору науково-промислових даних;

21) частка добування (вилову) – кількість водних біоресурсів, визначена у натуральних величинах або відсотках показника ліміту добування (вилову) водних біоресурсів чи прогнозованого показника допустимого вилову, що підлягає закріпленню або закріплена за кожною конкретною юридичною особою чи фізичною особою – підприємцем на конкретний період для здійснення рибальства. Частка добування (вилову) визначається шляхом співвідношення середньостатистичного обсягу добутих (виловлених) користувачем водних біоресурсів певного виду з урахуванням даних державної статистики та органів рибоохорони за останні чотири роки, що передують розрахунковому, до середньостатистичного обсягу вилову такого виду у відповідному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) за ті самі роки, виражене у відсотках.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законах України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів” та “Про аквакультуру”.

3. Форми повідомлення, заяви, посвідчення рибалки, квитанції, форми звіту про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів та інших документів, що необхідні для виконання цього Порядку, затверджуються наказом Мінагрополітики.

4. Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється користувачами водних біоресурсів на підставі дозволу на таке використання у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) після розподілу ліміту або прогнозу допустимого вилову на частки добування (вилову) для промислових та непромислових цілей та резерву добування (вилову).

5. Держрибагентство встановлює частки добування (вилову) водних біоресурсів у натуральних величинах, надсилає щороку до 15 грудня користувачам водних біоресурсів відповідні повідомлення з розміщенням інформації на власному веб-сайті.

Відповідно до заяви користувача водних біоресурсів йому може бути встановлена менша частка добування (вилову), ніж та, що розрахована.

Розподіл лімітів спеціального використання водних біоресурсів для промислових цілей

6. Держрибагентство здійснює розподіл лімітів спеціального використання водних біоресурсів на частки добування (вилову) для промислових цілей у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) між користувачами водних біоресурсів.

Частка добування (вилову) водних біоресурсів для промислових цілей у відсоткових величинах встановлюється після виділення резерву та визначення необхідних обсягів для непромислових цілей і визначається у відсотках для кожного користувача водних біоресурсів у дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що видається строком на п’ять років.

7. Користувачі водних біоресурсів до 1 серпня року, що передує розрахунковому, подають особисто або надсилають поштовим відправленням Держрибагентству заяву про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів для промислу.

{Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 808 від 05.10.2016}

У заяві зазначається:

найменування рибогосподарського водного об’єкта (його частини), на якому планується здійснювати добування (вилов);

перелік видів та обсяги вилову водних біоресурсів, що планується вилучити;

перелік суден (плавзасобів) із зазначенням їх бортових номерів;

повне і скорочене найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код, контактний телефон – для юридичних осіб;

ім’я, місце проживання, документи, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів, контактний телефон – для фізичних осіб – підприємців;

згода на обробку (публікацію) персональних даних.

8. До заяви про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів для промислу додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9. За подання недостовірних відомостей користувачі водних біоресурсів несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Вимагати подання документів, не передбачених цим Порядком, забороняється.

10. Держрибагентство для розгляду поданих документів утворює комісію, до складу якої входять представники Мінагрополітики, органів рибоохорони, користувачів водних біоресурсів, громадських об’єднань та асоціацій, обласних держадміністрацій, науковці. Склад комісії з розгляду заяв про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів затверджується Держрибагентством.

11. Держрибагентство відмовляє у встановленні частки добування (вилову) водних біоресурсів у разі:

несвоєчасного подання документів або подання документів у неповному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних відомостей;

коли на дату подання заяви про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів для промислу не сплачені штрафи та/або не відшкодовані в установленому законодавством порядку збитки, завдані рибному господарству;

систематичних (три і більше) грубих порушень законодавства з питань охорони, використання та відтворення водних біоресурсів протягом попереднього року;

відсутності обсягу нерозподіленого ліміту;

використання протягом попередніх трьох років менш як на 75 відсотків обсягу виділеної частки добування (вилову) водних біоресурсів, за винятком форс-мажорних обставин;

відсутності ліцензії на промисловий вилов риби, крім внутрішніх водойм та річок – для водних об’єктів, здійснення промислового вилову на яких потребує ліцензування.

12. Переважне право на встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів мають суб’єкти рибного господарства, які:

традиційно (три і більше років) здійснюють спеціальне використання водних біоресурсів;

використовували протягом попередніх трьох і більше років квоти не менш як на 75 відсотків;

мають власну матеріально-технічну базу (плавзасоби, холодильні ємності, засоби добування, пристрої та механізми, що використовуються для переробки) для провадження рибогосподарської діяльності;

здійснюють рибницько-меліоративні заходи, що забезпечують поліпшення санітарного стану рибогосподарських водних об’єктів (їх частин).

13. Держрибагентство протягом 90 днів з дати закінчення прийому заяв про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів затверджує перелік користувачів водних біоресурсів, яким установлено частки добування (вилову) водних біоресурсів, і протягом п’яти робочих днів з дати затвердження розміщує його на власному офіційному веб-сайті.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 808 від 05.10.2016}

Розподіл резерву лімітів спеціального використання водних біоресурсів

14. За рішенням Держрибагентства до 15 відсотків встановленого ліміту або прогнозу допустимого вилову водних біоресурсів може залишатися як резерв лімітів спеціального використання водних біоресурсів для подальшого розподілу між іншими суб’єктами рибного господарства за результатами аукціону.

15. Організатором аукціонів з продажу часток добування (вилову) водних біоресурсів з резерву є Держрибагентство.

Для організації та проведення аукціонів Держрибагентство укладає з біржами відповідний договір.

16. Перелік переможців аукціону з продажу часток добування (вилову) водних біоресурсів розміщується на офіційному веб-сайті організатора аукціону.

У дозволі на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що видається переможцям аукціону строком на п’ять років, встановлюються частки добування (вилову) водних біоресурсів у відсотковому значенні.

Держрибагентство у десятиденний строк з дня завершення аукціону надсилає переможцям повідомлення про частки добування (вилову) водних біоресурсів у натуральних величинах та розміщує відповідну інформацію на власному офіційному веб-сайті.

17. У разі коли користувачі водних біоресурсів не розпочали їх використання протягом шести місяців з моменту розміщення повідомлення про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів, Держрибагентство на підставі подання органів рибоохорони встановлену частку добування (вилову) водних біоресурсів зараховує в повному обсязі до резерву, про що повідомляється користувачам водних біоресурсів.

18. У разі анулювання або скасування дозвільних документів, припинення господарської діяльності користувачами водних біоресурсів установлена їм частка добування (вилову) водних біоресурсів зараховується до резерву. Відповідна інформація розміщуються на офіційному веб-сайті Держрибагентства.

Розподіл лімітів спеціального використання водних біоресурсів для непромислових цілей

19. Держрибагентство здійснює розподіл лімітів спеціального використання водних біоресурсів для непромислових цілей на частки добування (вилову) на наступний рік, зокрема науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, контрольного, меліоративного вилову, вилову з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, подальшого відтворення, рибальства з навчальними та культурно-освітніми цілями, здійснюється Держрибагентством.

Частка добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей встановлюється відповідно до поданих заяв про встановлення частки добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей у натуральних величинах після виділення резерву та розподілу часток добування (вилову) для промислу.

20. Користувачі водних біоресурсів, які планують здійснення добування (вилов) водних біоресурсів для непромислових цілей, щороку до 1 серпня подають Держрибагентству заяви про встановлення часток добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей.

У заяві зазначається:

найменування рибогосподарського водного об’єкта (його частини), на якому планується здійснювати добування (вилов);

перелік видів та обсяги вилову водних біоресурсів, що планується вилучити;

перелік суден (плавзасобів) із зазначенням їх бортових номерів;

повне і скорочене найменування юридичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код, контактний телефон – для юридичних осіб;

ім’я, місце проживання, документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів, контактний телефон – для фізичних осіб – підприємців;

згода на обробку (публікацію) персональних даних суб’єкта рибного господарства.

21. До заяви про встановлення часток добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей додаються:

виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

наукове обґрунтування необхідних обсягів добування (вилову) водних біоресурсів із зазначенням інформації про цілі та завдання, для вирішення яких планується спеціальне використання водних біоресурсів, підстави виконання робіт, порядок та методи їх виконання, розрахунок необхідних обсягів вилучення водних біоресурсів.

22. Заяви користувачів водних біоресурсів про встановлення часток добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей погоджуються науковими установами, організаціями або підприємствами, що належать до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук.

23. За подання недостовірних відомостей користувачі водних біоресурсів несуть відповідальність відповідно до законодавства.

Вимагати подання інших документів, не передбачених цим Порядком, забороняється.

24. Подані заяви про встановлення часток добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей розглядаються у строки, визначені пунктом 13 цього Порядку.

25. Держрибагентство відмовляє заявникові в установленні частки добування (вилову) водних біоресурсів для непромислових цілей у разі:

несвоєчасного подання документів або подання документів у неповному обсязі;

виявлення у поданих документах недостовірних відомостей;

коли на дату подання заяви не сплачені штрафи та/або не відшкодовані в установленому законодавством порядку збитки, завдані рибному господарству;

систематичних (три і більше) грубих порушень законодавства з питань охорони, використання та відтворення водних біоресурсів протягом попереднього року;

відсутності обсягу нерозподіленого ліміту.

Обмеження промислового навантаження спеціального використання водних біоресурсів

26. Держрибагентство з метою збереження водних біоресурсів та забезпечення їх раціонального використання, попередження негативного впливу промислу на умови навколишнього природного середовища у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) може встановлювати обмеження щодо промислового навантаження під час використання водних біоресурсів.

Обмеження щодо промислового навантаження під час використання водних біоресурсів встановлюються згідно з рішеннями науково-промислової ради Держрибагентства, що прийняті на підставі наукових обґрунтувань, поданих науковими установами, що належать до сфери управління Держрибагентства або Національної академії аграрних наук.

Обмеження зазначаються відповідно до законодавства у правилах рибальства та режимах промислу, що затверджуються наказом Мінагрополітики та розроблені для кожного рибогосподарського водного об’єкта (його частини) (далі – правила рибальства та режими промислу).

27. У разі коли загальна кількість заявлених користувачами водних біоресурсів для промислу, плавзасобів та (або) знарядь лову не перевищує встановлених обмежень щодо промислового навантаження під час використання водних біоресурсів, дозволяється застосування всіх заявлених суден/плавзасобів та знарядь лову.

Якщо чисельність заявлених користувачами водних біоресурсів для добування (вилову) водних біоресурсів суден/плавзасобів та (або) знарядь лову перевищує встановлені обмеження щодо промислового навантаження під час використання водних біоресурсів, кожному з користувачів водних біоресурсів встановлюється кількість суден/плавзасобів та (або) знарядь лову для промислу водних біоресурсів, щодо яких:

визначено ліміти та розподілені частки добування (вилову) водних біоресурсів, – пропорційно часткам добування (вилову) водних біоресурсів, що розподілені між користувачами водних біоресурсів:

ліміти не встановлюються, або для промислу водних біоресурсів, щодо яких встановлений прогноз допустимого вилову, – пропорційно даним державної статистики та органів рибоохорони за останні чотири роки, що передують розрахунковому, про обсяг добутих (виловлених) користувачем водних біоресурсів у середньому на рік.

У разі коли розрахована в один із зазначених способів для конкретного користувача водних біоресурсів кількість знарядь лову виявилася меншою, ніж дозволена мінімальна кількість таких знарядь для одного судна/плавзасобу, однієї бригади, ланки, користувач водних біоресурсів не має права використовувати такі знаряддя лову.

Добування (вилов) водних біоресурсів

28. Добування (вилов) водних біоресурсів здійснюється відповідно до правил рибальства та режимів промислу.

29. У разі коли добування (вилов) водних біоресурсів відбувається у рибогосподарському водному об’єкті (його частині), що розміщений в межах територій природно-заповідного фонду, користувачі водних біоресурсів повинні здійснювати добування (вилов) таких біоресурсів з урахуванням вимог режимів територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

30. Добування (вилов) водних біоресурсів для непромислових цілей, зокрема науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, контрольного вилову, вилову з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, подальшого відтворення, здійснюється на підставі відповідних програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів, в яких відображені мета, завдання, райони, в яких виконуються роботи, та обсяг промислового навантаження.

31. Програми проведення дослідного вилову водних біоресурсів та перелік співвиконавців розглядаються науково-промисловою радою, погоджується з Держрибагентством або його територіальними органами.

Програма проведення дослідного вилову водних біоресурсів також погоджується науковою установою, що належить до сфери управління Держрибагентства, Національної академії аграрних наук або Національної академії наук.

Програми проведення дослідного вилову водних біоресурсів розробляються строком до п’яти років.

32. Добування (вилов) водних біоресурсів для непромислових цілей, зокрема науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, контрольного, меліоративного вилову, вилову з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, подальшого відтворення, рибальства з навчальними та культурно-освітніми цілями, може здійснюватися без використання суден/плавзасобів.

33. Добування (вилов) водних біоресурсів здійснюється безпосередньо на місці лову за наявності:

копії дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);

промислового журналу та додатка до нього;

{Абзац третій пункту 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 105 від 18.02.2016}

посвідчення рибалки, яке видає йому користувач водних біоресурсів, крім членів екіпажів риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства;

програми проведення науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, контрольного вилову, вилову з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, подальшого відтворення.

34. Розподіл між користувачами водних біоресурсів бирок для маркування знарядь лову у рибогосподарському водному об’єкті (його частині) здійснюється органами рибоохорони.

35. У разі відсутності відповідального за вилов водних біоресурсів добування (вилов) водних біоресурсів забороняється.

36. Відповідальний за вилов водних біоресурсів зобов’язаний:

виконувати вимоги цього Порядку, програми проведення дослідного вилову водних біоресурсів;

дотримуватися режимів територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а в разі здійснення промислу – правил рибальства та режимів промислу;

забезпечувати належний рівень ведення промислового журналу, облік, зберігання, транспортування, а також здавання добутих (виловлених) водних біоресурсів на рибоприймальний пункт.

37. У разі коли користувачем водних біоресурсів є наукова установа або орган рибоохорони, що не може власними силами здійснити добування (вилов) водних біоресурсів для непромислових цілей, до виконання відповідних робіт допускається співвиконавець за договором про виконання програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів.

38. У разі здійснення добування (вилову) із залученням співвиконавця добуті (виловлені) водні біоресурси підлягають обліку на рибоприймальному пункті співвиконавця.

39. Капітани суден і бригадири (ланкові) співвиконавців зобов’язані дотримуватися програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів, а також забезпечувати ведення на належному рівні обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів.

40. Держрибагентством допускається здійснення дослідного вилову водних біоресурсів за рахунок часток добування (вилову) водних біоресурсів, установлених для промислових цілей.

41. Допускається призначення відповідальних за вилов водних біоресурсів спостерігачів з числа найбільш кваліфікованих працівників співвиконавця.

42. Добуті (виловлені) водні біоресурси обліковуються на рибоприймальному пункті з оформленням відповідної квитанції.

Особа, що приймає добуті (виловлені) водні біоресурси, реєструє квитанцію у журналі обліку прийнятих водних біоресурсів та видає примірник квитанції рибалці, який здав добуті (виловлені) водні біоресурси. У разі проведення науково-дослідного, науково-промислового, дослідно-конструкторського, контрольного, меліоративного вилову, вилову з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення запасів та здійснення аквакультури, подальшого відтворення, рибальства з навчальними та культурно-освітніми цілями особа, що приймає добуті (виловлені) водні біоресурси видає також копію такої квитанції особі, відповідальній за вилов водних біоресурсів.

43. Територіальний орган рибоохорони визначає для кожного користувача водних біоресурсів на конкретному рибогосподарському водному об’єкті (його частині) рибоприймальний пункт. Місце для рибоприймального пункту повинне забезпечувати можливість та ведення на належному рівні обліку добутих (виловлених) водних біоресурсів і продукції з них, безпечне вивантаження водних біоресурсів і бути територіально максимально наближеним до місця базування суден флоту рибної промисловості.

Облік добутих (виловлених) водних біоресурсів може здійснюватися на пересувних рибоприймальних пунктах.

44. У разі використання окремих зразків водних біоресурсів для проведення біологічних аналізів та інших досліджень відповідно до програм проведення дослідного вилову водних біоресурсів такі зразки підлягають знищенню та списанню згідно з актом, що оформлюється у довільній формі.

Акт складається комісією з трьох осіб. До складу такої комісії входять представники виконавця та співвиконавця (за його наявності).

Звіт про обсяги добування (вилову) водних біоресурсів

45. Звіт про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів користувачі водних біоресурсів подають у паперовому або електронному вигляді територіальному органові Держрибагентства:

– щомісяця до 5 числа;

– щотижня – після використання більш як 70 відсотків визначеного обсягу ліміту або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів;

– щодня – після використання більш як 90 відсотків визначеного обсягу ліміту або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів.

У разі досягнення користувачем водних біоресурсів 100 відсотків обсягу ліміту або прогнозу допустимого вилову певного виду водних біоресурсів їх добування (вилов) забороняється.

46. Користувач водних біоресурсів, який здійснював у попередньому році науково-дослідний, науково-промисловий, дослідно-конструкторський, контрольний, меліоративний вилов, вилов з метою отримання біологічного матеріалу для штучного відтворення їх запасів та здійснення аквакультури, подальшого відтворення, рибальства з навчальними та культурно-освітніми цілями, подає щороку до 20 січня Держрибагентству звіт про виконані роботи.

 

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Яка законодавча та нормативно-правова база потрібна галузі рибного господарства України

Створено - 07.04.2020 0
Яка законодавча та нормативно-правова база потрібна галузі рибного господарства України Галузь рибного господарства України взимку та навесні 2020 р. залишилася…

Обгрунтування необхідності розробки Закону України ” Про відновлення рибогосподарських водойм”

Створено - 13.04.2020 0
Обґрунтування необхідності розробки Закону України «Про відновлення рибогосподарських водойм» Водойми України (33837 водойм, загальною площею біля 1.322.000 га, половина  Азовського…

Обгрунтування необхідності написання Закону України “Про збереження різноманіття водних біоресурсів”

Створено - 12.04.2020 0
Обґрунтування необхідності написання Закону України «Про збереження різноманіття водних біоресурсів» На підставі підписаного Україною в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) Міжнародного договору,…

Обгрунтування необхідності написання Закону України “Про збереження осетрових видів риб”

Створено - 12.04.2020 0
Обґрунтування необхідності написання Закону України «Про збереження осетрових видів риб» Як відомо Україна як держава в Ріо-де-Жанейро (червень 1992 р.)…