Статут г/о “Спілка ветеранів рибного господарства України”

Опубліковано at 01.03.2019
1512 0

 

 

 

«Затверджено»

 Загальними зборами Громадської організації  «Спілка ветеранів рибного господарства України»

«21» серпня 2015 р.

Протокол № 2

Голова зборів

Скарлат В.П.

 

 СТАТУТ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

м. Київ 2015 р.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Спілка ветеранів рибного господарства України» (далі – Організація) є громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації – Громадська організація «Спілка ветеранів рибного господарства України».

1.3. Громадська організація «Спілка ветеранів рибного господарства України» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.4. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності  керівних органів, гласності в роботі.

1.5. Організація не  є юридичної особою.

1.6.  Діяльність громадської організації поширюється на територію України.

1.7. Організаційно-правова форма: громадська організація.

  1. МЕТА ТА НАПРЯМКИ

2.1. Головною метою Організації є сприяння розвитку галузі рибного господарства України.

2.2. Основними напрямками діяльності Організації є:

2.2.1. Сприяння керівництву Держрибагентству України  у здійсненні його повноважень, яке може бути у формах: аналізу ситуаційного стану галузі,  незалежних висновків, експертиз, консультацій, порад та пропозицій керівництву Держрибагентства, спрямованих на розробку необхідного законодавства та прискорення розбудови рибного господарства України.

2.2.2. . Сприяння фаховому росту молодих спеціалістів галузі рибного господарства.

  1. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.3. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.4. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.5. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.6. проводити мирні зібрання;

3.1.7. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в тому числі міжнародних;

3.1.8. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.9. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.11. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

  1. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви, яка розглядається Радою. Відбір проводиться з фахівців галузі рибного господарства, які на протязі не менш як 20 років проробили на керівних засадах в галузі рибного господарства, на рибогосподарських, рибопромислових та рибопереробних підприємствах, в органах держрибоохорони, в галузевих або суміжних з нею наукових закладах, в галузевих громадських організаціях, не э членами політичних партій, в той же час мають високий фаховий досвід, репутацію чесних некорумпованих працівників та власне бажання сприяти сталому розвитку рибного господарства України.

4.3. Права члена Організації: – обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

– брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

– звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

– оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Ради та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

– звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.4. Члени Організації зобов’язані:

– дотримуватись положень Статуту Організації;

– виконувати рішення керівних органів Організації;

– сприяти здійсненню завдань Організації;

– брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.5. Членство в Організації припиняється у випадках:

– виходу із Організації за власним бажанням;

– виключення із Організації, за рішенням Ради, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

  1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Рада, Голова Організації.

5.2. Загальні Збори членів Організації  (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Ради.

5.3. У Загальних Зборах  беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Радою щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Ради, Головою Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються у випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Радою скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів  належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Ради, або окремих членів Ради.

5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів  вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації.  У випадку проведення засідань Ради Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Радою Організації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.11. Рада Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.12. Рада підзвітна Загальним Зборам  і організовує виконання їх рішень. Рада діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13.Головою Ради є Голова Організації.

5.14. Структура Ради, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Члени Ради є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Ради відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.

5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.16. Головує на засіданнях Ради Голова Організації.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Ради, вирішуються колегіально на засіданнях Ради. Рада проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний зборів члени Рада повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на третини членів Ради. У випадку проведення засідань Ради Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Радою організації. Рада звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.

5.18. Кожен член Ради може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції ради.

5.19. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Ради.

5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Радою і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами раз на два роки є підзвітним Загальним Зборам  та Ради Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів  та Ради Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22. Голова Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.

5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.22.7. Організовує підготовку засідання Ради.

5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Ради та Загальних Зборів Членів Організації.

5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Ради голова перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Ради Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів.

5.24.Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами  питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

  1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.

10.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Крихкий промінь “Надії”

Створено - 16.01.2021 0
Крихкий промінь «Надії» Перший день Нового 2021 р. по старому стилю ознаменувався засіданням Громадської ради при Держрибагентстві за участю Голови…

Теоретичне обгрунтування необхідності виключення із Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (23.05.1017 р. № 2059-VIII) статті 3. п.3/2., абзацу 6

Створено - 26.06.2023 0
Теоретичне обгрунтування необхідності виключення  із  Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (23.05 2017 р. № 2059-VIII) статті 3. п.…

Громадська рада при Держрибагентстві у вирішенні сучасних проблем розвитку рибного господарства України

Створено - 30.04.2020 0
Громадська радаи при Держрибагентстві у вирішенні сучасних проблем розвитку рибного господарства України Сучасний стан рибного господарства України можна коротко охарактеризувати…