Выращивание осетровых видов рыб в аквакультуре

Опубліковано at 26.03.2020
3411 0

Все виды осетровых рыб очень древнего происхождения, их предки плавали еще в морях Юрского периода. Они в большинстве случаев анадромные, которые нагуливается в море, а в реки возвращаются для икрометания. Их следы находят в меловых отложениях. Своеобразен вид этих рыб, они имеют голое веретенообразное тело, покрытое рядами костных пластинок – жучек. Это бескостные рыбы, центральный позвоночный столб их представляет собой хрящевую хорду. Голова рыб вытянута за счет рыла (рострума). Рот расположен внизу. Перед ртом расположены усы, служащие рыбе при поиске пищи.

Практически все осетровые ведут донный образ жизни, питаясь червями, моллюсками, личинками насекомых, рыбой. Район их нагула в основном расположен на шельфе морей до глубины 100 м. Исключение составляет один вид осетра – веслонос, способный питаться фито и зоопланктоном, который он добывает путем фильтрации воды через жабры.

Осетровые рыбы образуют также жилые пресноводные формы, совершающие миграции в реках без выхода в море.

В средние века все реки и моря северного полушария были заселены осетровыми рыбами. В Германии еще в середине прошлого века существовал рынок осетров, на котором продавалось до 5000 штук половозрелых рыб в год, выловленных рядом, в устье Эльбы. Значительный урон популяциям осетров нанес хищнический лов в густозаселенных районах Европы и Америки. Самый ощутимый удар по популяциям осетров нанесли плотины электростанций, перегородившие пути естественного хода этих рыб на нерест вверх по большим рекам.

Так, например выводы комиссии КМУ о причинах резкого уменьшения осетровых в водоёмах Украины (на языке оригинала).

 1. Стан всіх популяцій осетрових видів риб в водоймах України необхідно вважати як критичний без можливості самовідновлення!!!
 2. Без негайних діючих заходів по «реанімації  осетрових видів риб з боку держави, повне їх знищення в морських територіальних водах України по прогнозах фахівців відбудеться в найближчі 15-20 років.
 3. Основними чинниками знищення популяцій осетрових видів риб в водоймах і територіальних водах України до критичних відміток є:

Чинники антропогенного навантаження:

 • Будівництво каскаду водосховищ на Дніпрі (1927-1975 рр.) та Південному Бузі (1984-1999 рр.), які унеможливили хід на нерест білуги, російського осетра, севрюги, шипу.
 • Будівництво Цимлянського водосховища на Дону (1948-1952 рр.), яке унеможливило хід на нерест білуги, російського осетра, севрюги, шипу Азовської популяції.
 • Будівництво каскаду дамб на річці Березань (1970-1983 рр.), які унеможливило хід на нерест російського осетра і севрюги.
 • Зменшення кормової бази осетрових видів риб в Азовському і Чорному морях за рахунок розвитку завезеного з тропічних вод молюска рапана який швидко знищую популяції мідії – одного з основних видів корму осетрових видів риб.
 • Забруднення водойм України стічними неочищеними каналізаційними стоками.
 • Неконтрольований, незаконний, непідзвітний (ННН) вилов осетрових риб в значних об’ємах для збагачення, який практично довів залишки осетрових стад риб до знищення.

Чинники недосконалої державної політики:

 • Відсутність осетрового відтворювального заводу з української сторони на Азовському морі (російська сторона щорічно звітує про зариблення десятків мільйонів штук рибопосадкового матеріалу осетрових видів риб, але реальної цифри ніхто не знає, тим більше, що осетрові риби зникають на Азовському морі).
 • Продаж у свій час державного осетрового заводу на Дністрі комерційним підприємствам, які його повністю перепрофілювали під бази відпочинку.
 • Застарілість технології ДУ «Виробничо-експериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика», яка не передбачає прижиттєвого отримання ікри від самок і сперми самців для запліднення. Не передбачається також технологічна можливість створення і утримання ремонтно-маткових стад осетрових видів риб для їх подальшого щорічного відтворення (завод в свій час будувався по технології «забою» плідників яких на той час було вдосталь). Існуюча система підйому зарибку осетрових риб ерліфтом наносить їм велику шкоду, тому потребує нового засобу (спеціального рибного насосу) для підйому мальку при його транспортуванні від водойми до живорибних прорізів перед випуском у пониззя Дніпра. Проектна потужність заводу не відповідала и не відповідає зараз потребам для відновлення ареалу осетрових видів риб в водоймах та морських територіальних водах України (проектна потужність заводу повинна бути як мінімум на порядок більшою).
 • Зменшення до 7 нерестових пар російського осетра в 2008 р. на ДУ «Виробничо-експериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика» і майже повне припинення відтворення білуги, російського осетра і севрюги і шипу (таке зменшення плідників вже запустило незворотній процес інбридингу, що в свою чергу обов’язково і безповоротно приведе до повного знищення всіх популяцій).
 • Послаблення в 2009-2014 рр. державного контролю функціонування ДУ «Виробничо-експериментальний дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика» з боку Міністерства екології та природних ресурсів України  (як органу центральної виконавчої влади, який повинен опікуватися збереженням червонокнижних видів риб) на фоні невизначеності Кабінетом міністрів України загальної державної політики в питаннях збереження осетрових видів риб. Така ситуація в умовах неможливості отримання плідників осетрових риб з моря спонукала Держрибагентство (як центрального органу виконавчої влади в галузі рибного господарства у відомстві якого знаходиться державна установа) змінити її Статут та профіль основної діяльності. Завод перетворився з флагмана осетрівництва в рибне господарство по вирощуванню рослиноїдних риб, коропу та стерляді, яка живе виключно в прісній воді і не є анадромних видом риб.

Параллельно с нарастанием проблем получения потомства от производителей природных популяций возрастал интерес к созданию маточных стад осетровых в аквакультуре, служащих гарантированным источником получения половых продуктов для ведения товарного хозяйства.

Такие хозяйства созданы и работают в России и Западной Европе, Америки, Китая.

Белуга – самый крупный представитель осетровых рыб. Белуга населяет бассейны Каспийского, Азовского и Черного морей, а также восточную часть Средиземного моря. Ее масса достигает 1,5 т, а продолжительность жизни 100 лет. На нерест белуга поднимается в реки, где мечет клейкую икру, которая прикрепляется к камням. Молодь белуги питалась в реках беспозвоночными, а спускаясь в море  рыбой. Половая зрелость у самцов белуги наступает в природе на 13-18 году жизни, у самок на 16-22 году. Повторный нерест, как у всех осетров, наступает через 2-3 года.

Для товарного выращивания белуги в аквакультуре лучше подходит морская вода, в пресноводных установках белуга растет медленно. Известны случаи роста белуги в пресной воде до массы 20 кг, с последующим созреванием рыбы.

В начале XX века белуга, как объект рыболовства, имела большое хозяйственное значение, так как в общей массе улова осетровых она составляла 35%  и в 1903 г. ее улов достиг 15 тыс.т. К 1922 г. улов белуги снизился до 300 т в год. В украинских реках и Дунае улов был значительно ниже.

 Русский осётр – один из главных в хозяйственном отношении осетров. В природе русский осетр обитает главным образом в бассейнах Азовского, Черного и Каспийского морей. Известны также жилые формы этого вида, обитающие в р. Волге. Уловы этой рыбы снизились в XX веке с 10 тыс.т до 100 т в год.

Средняя масса выловленных осетров составляла 20 кг. Половая зрелость самцов наступает на 6 – 8 году жизни, самок – на 11-13 году. Повторное икрометание через три-четыре года в природных условиях.

Скрещивание русского осетра со стерлядью, севрюгой и белугой дает способные к размножению гибриды, пригодные для выпуска в природные водоемы на нагул и для хозяйственного выращивания в рыбоводных установках. Молодь русского осетра питается преимущественно в толще воды, позднее переходит на донный корм. В рыбоводных установках молодь легко переходит на питание искусственными кормами, поэтому этот вид успешно культивируется в садках, бассейнах и прудах. В природе он предпочитает солоноватые воды, богатые естественным донным кормом (моллюски, улитки, крабы, рыба).

Мясо русского осетра богато жиром и имеет прекрасный вкус, однако, желтоватый цвет мяса не всегда приемлем для потребителей.

Сибирский осётр также успешно культивируется в рыбоводных хозяйствах. В природе населяет реки от Оби до Колымы, образует жилые пресноводные формы. Максимальная длина свыше 2 м, масса 200 кг. В холодных водах сибирских рек растет очень медленно, однако, в тепловодной аквакультуре скорость роста значительно увеличивается. В природе питается личинками водяных насекомых, моллюсками, бокоплавами, рыбой. При выращивании хорошо поедает искусственный корм и растет практически в любых рыбоводных установках.

В природе сибирский осетр нерестится на галечном дне при температуре 11-15 о С. При низкой температуре воды в полярной зоне созревание самцов наступает в 19-24 года, самок  в 25-30 лет. Повторное созревание наступает у самцов через 2 – 3 года, у самок – через 3 – 5 лет. Длительность жизни 60 лет. В условиях Западной Европы при относительно высоких температурах созревание сибирского осетра наступает за 4 – 7 лет.

Потомство сибирского осетра имеет высокую садаптацию к изменению температурного режима и условиям содержания. Охотно переходит на питание искусственными кормами. Годится для выращивания в прудах, садках и рыбоводных установках. Рекомендуется как самый пластичный вид для выращивания в прудовой аквакультуре и УЗВ.

Стерлядь – обитатель пресноводных водоемов, любимое место обитания в реке – это углубления с заиленным или гравийным дном. В старицах, водохранилищах и озерах она находится в местах со слабым течением. На сильном течении стерлядь не растет. Ранее она часто встречалась в среднем и нижнем течении рек, впадающих в Каспийское, Черное и Азовское моря. На запад стерлядь распространяется до средней Европы (Дунай), на севере населяет большие реки, впадающие в моря Ледовитого океана.

Масса стерляди в среднем достигает 4-8 кг, известны случаи до 16 кг. Живет до 20 лет. Созревание самцов происходит в три года, самок в 3-4 года, интервал икрометания по большей части 2 года. В УЗВ – 1 год при температуре 20-22 ° С. Самцы дают сперму каждый год. Это самый мелкий вид осетров. При длине 40 см рыбы имеют массу 250 г.

Искусственным разведением стерляди занимались более ста лет назад вне связи с падением численности популяции. В природе стерлядь питается беспозвоночными, личинками комаров, ракообразными, иногда рыбой. В аквакультуре легко переходит на искусственный корм, и может хорошо расти при плотных посадках в бассейнах и садках. При выращивание стерляди в прудах за три года она достигала массы 250  00 г и становилась половозрелой.

Хозяйственное значение стерляди незначительно, хотя еще в 1935-1939 г.г. общий ее улов составлял до 800 т в год, причем на одну только Волгу выпадало 700 т.

Севрюга – важнейший в хозяйственном отношении вид осетровых рыб. В 1991 г. в астраханском районе Волги было поймано 4130 т севрюги, в то время как белуги только 331 т. Главный район распространения севрюги лежит в Каспийском море. В Азовском и Черном морях имеются значительные популяции, и только местами этот вид заходит в Адриатику. Нерест в реках наступает при температуре 13-15 о С. Молодь и взрослые рыбы обитают и питаются при температуре от 4 до 28 о С. Продолжительность жизни до 20 лет. Самцы созревают в 4-6 лет, самки в 8-9 лет. Повторный нерест через 2-3 года. Икряные самки имеют массу 10-15 кг.

 Веслонос – единственный из осетров, способный питаться первичной продукцией водоемов – фито- и зоопланктоном. В природе живет в Северной Америке в речной системе Миссисипи. В СССР завезен в 1974 г для акклиматизации в тепловодных хозяйствах.

Рыба имеет гладкую кожу без характерных для осетров костных наростов (жучек). Примечательный нос занимает 1/3 длины тела. Рот рыбы очень велик, широко открывается и не имеет зубов. Зубы у веслоноса имеются только в личиночном состоянии. Кожные выросты, прикрывающие жабры, вытянуты назад и заканчиваются остро. Жаберный аппарат приспособлен для фильтрации планктона и других кормовых частиц размером более 25 микрон. Процесс фильтрации веслонос осуществляет, плавая через толщу воды с широко открытым ртом.

Веслонос достигает массы 80 кг при длине 2-3 м. Половое созревание самцов наступает в 5-9 лет, самок в 8-12 лет при длине 1 м. Самцы созревают каждые 1-2 года, самки 2-4 года.

В прудах веслонос выращивается вместо толстолобика и белого амура как дополнительная рыба в поликультуре с карпом или другими видами осетровых. При выращивание в прудах осетров, также как и при выращивании карпа, возникает проблема очистки воды от бурно развивающихся микроводорослей, зоопланктона и высшей растительности. Для этой цели обычно используется белый и пестрый толстолобик и белый амур, которые высаживаются в пруд с карпом в определенном соотношении. Среди осетровых только один веслонос обладает способностью фильтровать из воды фито и зоопланктон и питаться им, показывая хорошие приросты массы. Эта рыба, также как толстолобик и белый амур, размножается только в искусственных условиях, но обладает рядом уникальных свойств, а, главное, имеет на рынке более высокую цену, чем белый амур и толстолобик.

Климат зон, в которых зимний период длится 4-5 месяцев и возможен ледостав до 100 дней в году, пригоден для выращивания веслоноса в открытых водоемах.

В карповых прудах веслонос потребляет обычно фито и зоопланктон, но в его питание входят также донные осадки и крупные водоросли. Как карп он может выкапывать корм из почвы, а также охотно поедает сухие гранулированные корма, зерно, отруби и т.п. Широкий спектр питания веслоноса определяет его высокую скорость роста, самую высокую по сравнению с другими полезными рыбами, выращиваемыми в пруду. Сеголетки веслоноса достигают в пруду массы 400 г и более, в то время как сеголетки карпа в этом же пруду набирают массу только 25 г. На втором году выращивания веслонос набирает массу 1,6 кг, а лидеры – 3 кг. На третий год выращивания средняя масса веслоноса достигает 3,5 кг, на четвертый 6-8 кг. На четвертый год выращивания часть самцов становится половозрелой, а самки созревают обычно на два года позже.

Веслонос потребляет корм и с поверхности воды, и в толще воды, и со дна. Температурный оптимум для него 18 о С, но при +8 оС он продолжает активно питаться.

Особенностью веслоноса является такое устройство жаберного аппарата, которое заставляет его непрерывно двигаться, чтобы иметь возможность дышать, в то время как другие виды осетровых могут обеспечить свое дыхание, находясь в покое.

Мясо и икра веслоноса имеют высокое качество и, соответственно, высокую цену на рынке.

Процесс инкубирования икры и выращивания личинок веслоноса незначительно отличается от процесса выращивания других видов. Однако, безопасной для высаживания в открытые пруды считается молодь, достигшая размера 15-20 см. Более мелкая молодь ориентируется на поверхностный образ жизни, имея слабую реакцию на опасность с воздуха и становится легкой добычей рыбоядных птиц. Проблема возникает в связи с тем, что молодь веслоноса берет корм с поверхности воды. Чтобы взять его, ей требуется перевернуться светлым брюшком вверх и подплывать к корму спиной вниз. Это демаскирует молодь.

 Гибриды осетровых рыб нашли применение в аквакультуре наравне с чистыми видами. Часто гибридные формы превосходят родителей по весьма ценным в аквакультуре показателям: активности поиска и потребления корма, скорости роста, устойчивости к заболеваниям.

Бестер – гибрид, полученный в результате осеменения икры белуги спермой стерляди. Возможно также осеменение икры белуги спермой бестера. Гибриды (белуга ´ бестер) растут активнее бестера. Бестер, обладая свойствами белуги в отношении массы и скорости роста, он пригоден для выращивания в пресноводных водоемах.

Гибрид (шип ´ севрюга) был получен в поисках формы, пригодной для освоения пресных водоемов водохранилищ, в которых практически исчезли проходные виды осетровых. Гибрид имеет массу до 30 кг и созревает раньше родительских форм. Скрещивается не только о родительскими формами, но и с другими видами осетровых. Молодь гибрида (шип´севрюга) по жизнестойкости и другим показателям превысила другие виды осетровых рыб.

Маточное стадо осетровых рыб в аквакультуре формируется из особей, выращенных в искусственных условиях. Эти рыбы приученны брать искусственные гранулированные корма. В одновозрастной группе самцы созревают быстрее самок. Зрелые самки, как правило, крупнее самцов и отличаются увеличенным мягким брюхом. Окончательное заключение о степени зрелости рыбы делается на основании результатов обработки биопсии.

С помощью специального щупа из тела самки извлекают икринки, фиксируют их,  разрезают и под микроскопом определяют стадию зрелости икры по положению ядра. Соотношение зрелых самцов и самок в стаде подбирают 3:1. Количество рыб в стаде подбирается в соответствии с планом предприятия.

При выращивании производителей в тепловодном хозяйстве получение качественной икры становится возможным только в случае имитации зимнего периода. Для этой цели за два – три месяца до нереста производителей отсаживают в холодную воду (3÷6 ° С). Отсутствие зимы ведет к дестабилизации годовых и сезонных циклов созревания половых желез и к ухудшению качества потомства, с 95 % вероятностью его полногот отсутствия.

Чтобы получить синхронный нерест производителей, проводится их инъецирование ацетонированным осетровым гипофизом или его заменителями из расчета для самок 3 мг на 1 кг массы, для самцов – 2 мг на 1 кг массы. Концентрация суспензии – 10 мг сухого вещества гипофиза на 1 мл физиологического раствора. После инъекции производителей содержат при постоянной температуре или в режиме повышения температуры. Момент готовности самки (переход икры в овуляции) определяется осмотром и надавливанием на брюхо.

в прудах на естественных кормах производится при плотностях, обеспечивающих сытость рыбы. Кормом осетровых в прудах и других открытых водоемах служат донные организмы: личинки насекомых, черви, мелкая рыба, лягушки, головастики, жуки и их личинки, водные клопы, клещи и т.п. Например, при выращивании бестера в р.х. “Кочубей” (Дагестан) принята плотность посадки молоди массой 11,7 г 2700 шт на га пруда. Осенью получена молодь массой 70 г. На второй год плотность посадки составляла 80 – 100 экземпляров на га, осенью получена рыба массой 800 г. На третий год выращивания плотность посадки была 20 экземпляров на га, осенью получена рыба массой 1650 г.

Для получения высоких результатов необходимо кормить осетровых искусственным кормом. Кормами может служить малоценная рыба и влажные гранулированные корма на её основе. Идеальным кормом могут быть сухие гранулированные полнорационные корма с протеином не ниже 46 % и жирностью около 16 %.

Использование кормов интенсифицирует процессы загрязнения воды, поэтому для выращивания осетровых при интенсивном кормление выбираются небольшие пруды площадью 1-2 га с хорошей проточностью, спускаемые полностью за 5 суток. Глубина до 2 м. Дно пруда не должно быть заилено. Следует избегать таких прудов, в которых могут возникать следующие неблагоприятные факторы:

– температура повышается выше 28 о С;

– возможен солевой удар выше 1,7% соли;

– концентрация кислорода опускается ниже 5 мг/л;

– малая глубина (менее 1,5 м);

– отсутствие проточности;

– присутствие карпа (конкурент по питанию);

– сильные заросли водной растительности.

– малый1 уклон дамб.

Плотность посадки рыбы при интенсивном кормление значительно выше. Например, при выращивании сибирского осетра рекомендуется плотность посадки трехграммовой молоди 30 000 экз./га, выход осенью 60 г. Посадка годовиков 5000 экз./га, выход осенью рыбы массой 500 г. Посадка двухлеток 3000 – 4000 экз./га, выход осенью рыбы массой 1200 г. Рыбопродуктивность прудов составляет 1700-2300 кг/га (для высокопродуктивных прудов).

Рыбопродуктивность прудов при интенсивном кормлении зависит от множества факторов, но в первую очередь от чистоты воды, которая обеспечивается ее сменяемостью. В прудах большого размера (более 1 га) рыбопродуктивность ограничивается на уровне 800 – 1000 кг/га, в прудах меньшего размера достигает 2800 кг/га. В прудах площадью 0,06 га. рыбопродуктивность может составлять до 5000 кг/га и более.

Использование крупных прудов затрудняет или делает невозможным сортировку рыбы.

Скорость роста рыбы в прудах зависит от суммы различных факторов. В первую очередь от температуры, от наличия качественного корма и концентрации кислорода.

Выживаемость рыбы связана с наличием неблагоприятных факторов: заиленностью дна, наличием нитчатых водорослей, развитием водной растительности, скачками температуры, падением концентрации кислорода, хищниками, болезнями, паразитами.

Выживаемость в период зимовки связана с готовностью рыбы к зимовке – это упитанность рыбы, обработка против болезней и паразитов, отбор бракованной рыбы, достаточная концентрация кислорода в ходе зимовки.

Поликультура осетровых с другими видами рыб в том случае, если осетровые виды рыб используются как основной вид, не всегда возможна. Выращивание карпа совместно с осетровыми, являющимися конкурентами по питанию, практически невозможно, так как карп обладает более высокими способностями поиска и потребления корма. Использование растительноядных рыб при совместном выращивании с осетровыми не всегда возможно там, где используется интенсивный водообмен в пруду, так как вместе со сбрасываемой водой уходит первичная продукция – основа питания толстолобиков.

Для выращивания осетровых и их гибридов могут быть использованы солоноватые пруды. Выращенная в пресной воде молодь без адаптации переносится в воду с соленостью 4-5%. К воде 5-7% ее адаптируют 5-10 часов, с 5-6% до 9-10% – за одни – двое суток. Сеголетки массой 40 г и более привыкают к солености 15%, а двухлетки растут в черноморской воде с соленостью 18%. Использование соленых вод расширяет возможности рыбоводства там, где погибают такие виды как карп и толстолобики.

Садковое выращивание. При достижение молодью массы 3 г и более она становится пригодна для дальнейшего выращивания в садках. Для выращивания мелкой рыбы пригодны садки площадью до 15 кв.м, глубиной до 2 метров. Для стенок садка используется дель с ячеей 4-5 мм, дно изготавливается из сита № 7-10 с вставкой из дели для самоочищения садка.

Плотность посадки молоди 400 экз./кв.м. Кормление полнорационными кормами. Желательно применять рецептуры корма, разработанные специально для осетровых. Возможно использование пастообразных кормов.

Уход за рыбой заключается в ежедневном контроле температуры воды и концентрации кислорода, назначением рационов кормления, раздачей кормов и контролем поедаемости корма. Корректировка рационов ведется по поедаемости корма. Назначение рациона желательно проводить по методике, описанной в начале раздела, либо пользоваться соответствующими рекомендациями производителя корма. Размер гранул корма постепенно увеличивается от 2,5 до 6 мм. Контрольный облов до набора рыбой массы 20-30 г должен быть подекадным.

Уход за садками заключается в периодической чистке дели. Период между чистками определяется скоростью обрастания садка.

Если течение в месте установки садков не обеспечивает вынос продуктов жизнедеятельности рыбы, то под садками возможно накопление загрязнений, которые могут отрицательно повлиять на рост рыбы.

По мере роста рыбы производится ее сортировка и рассаживание в садки с более крупной ячеей 10-15 мм. Предел плотности посадки товарной рыбы в садках, установленных в водоемах с хорошим течением и насыщением воды атмосферным кислородом, составляет 40-60 кг/кв.м. Производителей и ремонтное стадо содержат при плотности в два раза меньшей, чем товарную рыбу.

Лечение и профилактическая обработка в солевых или иных растворах применяется по мере необходимости.

Выживаемость рыбы при выращивании от 0,2 до 2,5 кг составляет в среднем 90%.

Возможно выращивание осетровых видов рыб в карповых прудах, но с оговоркой, что только летом. На зиму необходимо всех рыб переводить в зимовальные пруды.

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Переднерестове витримування плідників осетрових риб (Частина 6)

Створено - 17.03.2023 0
Переднерестове витримування плідників осетрових риб (Частина 6) Вибір оптимального режиму переднерестового витримування плідників. Залежно від значення коефіцієнта поляризації ооцитів основним критерієм для вибору…

Інтенсифікація і розширення стійкого виробництва продукції аквакультури (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1)

Створено - 15.02.2023 0
Інтенсифікація і розширення стійкого виробництва продукції аквакультури (по матеріалах ФАО 2022 р.) (Частина 1)  Цілі і завдання. Безперечно, що аквакультура відіграє…

Комбікорми для риб. Гідролізні дріжжі (гіпрін), вуглеводневі дріжджі (папрін БВК) у харчуванні риб (Частина 23)

Створено - 18.04.2023 0
Комбікорми для риб. Гідролізні дріжджі (гіприн), вуглеводневі дріжджі (паприн, БВК)  у харчуванні для риб (Частина 23) Як продуцент найбільш часто використовують…