Законодавча база в питаннях відновлення рибопромислового флоту України

Опубліковано at 18.04.2020
2504 0

 

Законодавча база в питаннях відновлення рибопромислового флоту України

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307  затверджена «Морська доктрина України на період до 2035 р.»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF

Морська доктрина України визначила пріоритетні національні інтереси на морі, які сформульовані як задоволення потреб суспільства, економіки і держави у використанні ресурсів моря, посилення позиції України серед провідних морських держав, а також забезпеченні безпеки шляхом (тільки те, що стосується рибного господарства);

 • захисту державного суверенітету у внутрішніх морських водах, територіальному морі, повітряному просторі над ними, на морському дні та надрах у їх межах;
 • захисту національних інтересів у Світовому океані;
 • провадження море-господарської діяльності з:

– відродження суднобудування і судноремонту;

– вивчення, збереження, невиснажливе видобування та стале відтворення рибних та інших водних біоресурсів;

– проведення морських наукових досліджень;

Суднобудування. Для відродження суднобудування необхідно створити всі необхідні умови для залучення іноземних інвестицій, збереження, розвитку та ефективного використання створеного високого виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу суднобудівної промисловості, а також нарощення обсягів виробництва українських підприємств з метою забезпечення економічних інтересів держави.

Україна повинна повернути собі статус потужної морської держави перш за все відновленням її рибопромислового флоту, та потужностей для його будування. Для цього Доктрина передбачає запровадження ефективного фінансово-кредитного механізму фінансування розширеного відтворення у суднобудуванні шляхом:

надання державних гарантій за кредитами (позиками), що залучаються для інвестиційних проектів;

– повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами господарювання для реалізації інвестиційних проектів у суднобудуванні;

реалізації інвестиційних проектів за рахунок залучених державою кредитів (позик) на підставі міжнародних договорів України;

– державного фінансування лізингових компаній, які замовляють судна у вітчизняних суднобудівників;

створення за участю держави вертикально інтегрованих структур, які об’єднують увесь технологічний ланцюг суднобудування: дослідження – проектування – будування – сервісне обслуговування – ремонт.

розвиток внутрішнього ринку суднобудування з використанням механізмів державно-приватного партнерства, здійснення державного замовлення на виробництво окремих видів суднобудівної продукції;

зміцнення міжнародного співробітництва та налагодження партнерства за пріоритетними напрямами суднобудування з підприємствами – лідерами у сфері суднобудування;

диверсифікація (переорієнтування, зміна, розширення) ринків збуту українських рибопромислових суден пошук нових стратегічних партнерів;

посилення державного контролю у сфері інноваційного розвитку суднобудування, визначеній Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні;

створення інжинірингових центрів суднобудування з розроблення нових зразків продукції суднобудування, впровадження інновацій;

– надання державної підтримки в оновленні флоту рибної промисловості, шляхом пільгового кредитування на придбання нових риболовних суден, в тому числі на умовах лізингу.

Розвиток галузі рибного господарства в напрямку використання морського потенціалу.

Основна мета розвитку галузі рибного господарства – нарощення обсягу видобутку водних біоресурсів моря, розширення асортименту продукції з водних біоресурсів, розвиток на інноваційній основі технологічної бази вирощування, вилову та зберігання водних біоресурсів моря, збільшення площ морських нерестовищ та їх продуктивності. В сучасних законодавчих актах основна мета формулюється термінами забезпечення продовольчої безпеки та незалежності України в секторі рыбопродукции.

Морські напрямами розвитку галузі рибного господарства України:

 • запровадження регулярного моніторингу економічно доцільного видобування водних біоресурсів у виключних (морських) економічних зонах, територіальному морі та внутрішніх морських водах іноземних держав, а також моніторингу та обробки інформації (спостереження і контролю) щодо діяльності риболовецьких суден України та інших держав світу з використанням сучасних систем зв’язку;
 • запобігання, припинення та ліквідація незаконного, непідзвітного, неконтрольованого та нерегульованого рибальства (ННН – промисел), виконання міжнародних договорів України у сфері рибальства, посилення відповідальності та збільшення штрафних санкцій та компенсаційних виплат за незаконний видобуток морських водних біоресурсів;
 • стимулювання розвитку екологічно збалансованої морської аквакультури (марикультури) як альтернативи вилову природних популяцій;
 • удосконалення економічного механізму стимулювання раціонального використання водних біоресурсів моря, здійснення природоохоронних заходів, застосування екологічно чистих технологій у рибогосподарській діяльності;
 • розширення мережі морських природоохоронних об’єктів, зокрема шляхом створення акваторій з обмеженим та регульованим рибальством в Чорному, Азовському морях та у Південному океані, в тому числі для збереження місць нерестовищ;
 • здійснення комплексних заходів з відтворення природних популяцій цінних риб;
 • створення системи штучних рифів для розширення функцій самоочищення морської екосистеми;
 • визначення науково обґрунтованих обсягів вилову водних біоресурсів моря, які гарантуватимуть їх відновлення у природних умовах;
 • надання всебічної підтримки суб’єктів господарювання, які видобувають водні біоресурси у відкритому морі, виключних (морських) економічних зонах, територіальному морі та внутрішніх морських водах України та іноземних держав, розводять та вирощують водних біоресурси;
 • розвиток інфраструктури зберігання та переробки продукції з водних біоресурсів шляхом будівництва нових і модернізації наявних рибопереробних та холодильних потужностей, а також розвитку морських терміналів, призначених для комплексного обслуговування риболовних суден;
 • створення та застосування нових технологічних процесів і обладнання для ефективного добування та переробки водних біоресурсів моря, удосконалення методів збереження, переробки та транспортування продукції з водних біоресурсів;
 • підвищення ефективності штучного відтворення водних біоресурсів на основі сучасних технологій розведення та вирощування водних біоресурсів;
 • установлення економічно обґрунтованих зборів і плати за видобування водних біоресурсів у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх морських водах України, які відповідають вартості заходів з їх оновлення, та цільове спрямування отриманих коштів на здійснення природоохоронних заходів та заходів з відновлення природних популяцій морських біоресурсів;
 • створення системи моніторингу якості та безпечності водних біоресурсів моря, продуктів їх переробки, ведення технологічних процесів у рибній промисловості;
 • гармонізація стандартів і систем сертифікації вітчизняної рибної продукції та норм, що регламентують ветеринарно-санітарний контроль, з міжнародними вимогами та стандартами, удосконалення системи здійснення контролю якості водних біоресурсів;
 • створення сприятливих умов для будівництва промислового флоту на українських верфях та розвитку мережі промислових підприємств із добування, переробки та відновлення морських продуктів (водоростей, тощо);
 • участь України у роботі Комісії із збереження морських живих ресурсів Антарктики та створення за ініціативою України морських охоронюваних районів у Південному океані;
 • активізація участі України в регіональних організаціях з управління рибальством, яка повинна забезпечити доступ українського промислового флоту до водних біоресурсів, шляхом отримання обґрунтованих національних квот;
 • розширення напрямів наукових досліджень та розробок у сфері рибного господарства, а також збереження та відтворення водних біоресурсів моря;

розроблення і реалізація комплексного плану оновлення кадрового потенціалу рибного господарства із застосуванням інноваційної моделі розвитку морської індустрії, відновленням системи післядипломної підготовки фахівців;

 • забезпечення задоволення потреб ринку в підготовці та підвищенні кваліфікації кадрів за основними спеціальностями фахівців рибного господарства, включення до програм навчання нових спеціальностей з урахуванням сучасних вимог.

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» визначив правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні.

Метою закону є забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

 Стаття 4 Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»  визначає що одним з стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності на 2011-2021 роки є освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, суднобудування (!!!)

Висновки.

 1. Морська доктрина України заклала основи та ідеологію щодо необхідності прискорення процесу виходу держави з довготривалої системної кризи, а також розвитку її рибопромислового флоту. Навіть поверхневий аналіз Морської доктрини України показує, що країна повинна впевнено йти по шляху розвитку свого рибопромислового флоту. Для цього в неї вже зараз є всі необхідні нормативно-правові, ідеологічні та регламентуючі документи для продовження вдосконалення законодавчої бази розвитку рибопромислового флоту України.
 2. Відновлення рибопромислового флоту України є державним стратегічним пріоритетом, затвердженим Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»
 3. Галузь рибного господарства України ні зараз ні в майбутньому без свого потужного рибопромислового флоту не зможе впевнено забезпечити продовольчу безпеку та незалежність України в секторі рыбопродукции. Дивись також статтю «Обґрунтування необхідності прийняття Закону України «Про відновлення рибопромислового флоту України до 2050 р.»: http://fishindustry.com.ua/obgruntuvannya-neobxidnosti-prijnyattya-zakonu-ukra%d1%97ni-pro-vidnovlennya-ribopromislovogo-flotu-ukra%d1%97ni-do-2050-r/

Крок за кроком, але ми повинні йти цим шляхом, який приведе нас до кінцевої мети – процвітання України!!!

 

 

 

 

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 992 про порядок використання водних біоресурсів

Створено - 10.03.2019 0
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 992 ПОРЯДОК здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх…

Обгрунтування необхідності написання Закону України “Про збереження різноманіття водних біоресурсів”

Створено - 12.04.2020 0
Обґрунтування необхідності написання Закону України «Про збереження різноманіття водних біоресурсів» На підставі підписаного Україною в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) Міжнародного договору,…

Обгрунтування необхідності написання Закону України “Про збереження осетрових видів риб”

Створено - 12.04.2020 0
Обґрунтування необхідності написання Закону України «Про збереження осетрових видів риб» Як відомо Україна як держава в Ріо-де-Жанейро (червень 1992 р.)…

Проєкт модернізації галузі рибного господарства України до 2030 р. (ідеологічні засади) (Частина 4)

Створено - 17.10.2023 0
Основним критерієм інвестиційної привабливості підприємств рибного господарства України для нового типу стратегічних інвесторів – є спроможність підприємств галузі отримувати в перспективі значні прибутки…

Проєкт модернізації рибного господарства України до 2030 р. (ідеологічні засади) (Частина 1)

Створено - 17.10.2023 0
ПРОЄКТ  МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ДО 2030 р. Преамбула Концепція «Проєкту модернізації галузі рибного господарства України до 2030 р.» розроблена Громадською…