Угода про рибальство в водах Дунаю

Опубліковано at 01.03.2019
1410 0

УГОДА

ПРО РИБАЛЬСТВО У ВОДАХ ДУНАЮ МІЖ УРЯДАМИ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК, НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЇ, РУМУНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЮГОСЛАВІЇ

Вчинено в Бухаресті 29 січня 1958 року

Ратифікована СРСР 28 квітня 1958 року

Набула чинності 20 грудня 1958 року

Держави-учасниці:

Болгарія

Угорщина

Румунія

Союз Радянських Соціалістичних Республік

Чехословаччина

Югославія

            Уряди Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Народної Республіки Болгарії, Румунської Народної Республіки і Федеративної Народної Республіки Югославії,

            Будучи взаємно зацікавлені у раціональному використанні та збільшенні запасів риб у річці Дунай,

            Визнаючи необхідність співробітництва в опрацюванні наукових підвалин інтенсивного відтворення риб і регулюванні рибальства,

            Вирішили укласти цю Угоду і з цією метою призначили своїх Уповноважених:

            Уряд Союзу Радянських Соціалістичних Республік – Міністра СРСР,

            Уряд Народної Республіки Болгарії – Першого Заступника Міністра харчової промисловості,

            Уряд Румунської Народної Республіки – Заступника Міністра промисловості споживчих товарів,

            Уряд Федеративної Народної Республіки Югославії – Члена Виконавчого Віча Народної Республіки Сербії,

            які за взаємним пред`явленням своїх повноважень, що були знайдені в належному порядку і відповідній формі, погодились про наступне.

Стаття 1

            Договірні Сторони погоджуються регулювати рибальство у водах Дунаю по всій його довжині в межах територій Договірних Сторін до впадіння в Чорне море, з його дельтою включно, відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 2

            Кожна Договірна Сторона здійснює свої права на рибальство в Дунаї в своїх водах, обмежених державним кордоном.

Стаття 3

            Дія цієї Угоди поширюється на води Дунаю з його гирлом включно, на притоки Дунаю до межі поширення максимальних паводків Дунаю, на озера, лимани та плавні в заплавині Дунаю, які мають постійний або тимчасовий зв`язок з Дунаєм на територіях Договірних Сторін, з передгирловим простором включно.

Стаття 4

            Договірні Сторони погоджуються одночасно з набуттям чинності цієї Угоди ввести в дію і застосовувати на своїх ділянках Дунаю і в водоймах, зазначених в статті 3, Правила рибальства на річці Дунай, які є додатком до цієї Угоди і його складовою частиною.

Стаття 5

            Договірні Сторони погоджуються здійснювати в річці Дунай і в водоймах, зазначених в Статті 3, меліоративні і рибницькі роботи з поліпшення природних умов розпліднення, росту і нормального відтворення запасів промислових риб.

            У випадку будівництва на Дунаї гідротехнічних споруд, зокрема гребель, які могли б змінити гідротехнічний і гідробіологічний режим річки, Договірні сторони, які будуватимуть і експлуатуватимуть такі споруди, завчасно опрацьовують і спільно здійснюють план заходів, які забезпечуватимуть нормальні міграції риб.

            Одночасно Договірні Сторони будуть здійснювати роботи з рибництва, які забезпечуватимуть нормальне розпліднення і розвиток цінних видів риб на ділянках річки, які розташовані вище та нижче таких споруд, в нових умовах середовища, які утворились в результаті будівництва зазначених споруд.

            Питання про відшкодування витрат на будівництво і використання споруд для рибництва і гідромеліоративних споруд на Дунаї вирішується в кожному окремому випадку за домовленістю між зацікавленими державами.

Стаття 6

            З метою збільшення запасів цінних видів риб у водах, про які йде мова в цій Угоді, за необхідності будуть створені пункти з штучного відтворення  цих видів риб, зокрема осетрових.

Стаття 7

            Договірні Сторони опрацьовуватимуть та здійснюватимуть заходи з запобігання забруднення і засмічення річки Дунай і водойм, зазначених в Статті 3, шкідливими для риб та інших водних організмів неочищеними стічними водами та іншими матеріалами промислових і комунальних підприємств, а також заходи з упорядкування вибухових робіт.

Стаття 8

            В інтересах здійснення раціонального рибальства і забезпечення нормального розпліднення і збереження цінних видів риб Договірні Сторони будуть взаємно та своєчасно обмінюватись інформацією про улови та міграції риб в водах, про які йде мова в цій Угоді.

Стаття 9

            З метою зміцнення науково-технічного  співробітництва в галузі рибного господарства, рибництва і гідробіології в басейні Дунаю Договірні Сторони співробітничатимуть між собою в рамках відповідних науково-технічних Угод.

Стаття 10

            З метою проведення науково-дослідних робіт Договірні Сторони можуть здійснювати спільний дослідницький лов риб на Дунаї в водах будь-якої з держав – учасниць цієї Угоди, на підставі рекомендацій Змішаної Комісії, за домовленістю між зацікавленими країнами в кожному окремому випадку.

Стаття 11

            Для опрацювання і координації заходів із застосування цієї Угоди створюється Змішана Комісія. Кожна з Договірних Сторін призначає в цю Комісію по два представники протягом трьох місяців після набуття чинності цієї Угодою. Уряди Договірних Сторін повідомлять один одному дипломатичним шляхом ім`я своїх представників в Комісії.

            Змішана Комісія буде збиратися щонайменше раз на рік почергово на території кожної з Договірних Сторін.

            Змішана Комісія буде діяти на підставі Статуту, який буде розроблено Комісією на першому засіданні після набуття чинності цією Угодою і схвалення Урядами Договірних Сторін.

            Місце скликання Змішаної Комісії і дати її засідань будуть завчасно визначатись цією Комісією.

Стаття 12

            На Змішану Комісію покладається:

            1) опрацювання узгоджених заходів з регулювання рибальства та відтворення рибних запасів річки Дунай, які випливають з цієї Угоди;

            2) внесення пропозицій Договірним Сторонам про зміни або доповнення Правил рибальства на Дунаї і ухвалення рішень з тих питань, стосовно яких це передбачено Правилами рибальства;

            3) організація взаємного інформування Договірних Сторін про виконання цієї Угоди;

            4) координація планів науково-дослідних робіт з вивчення рибальства на Дунаї, які виконуються компетентними відомствами Договірних Сторін спільно або окремо;

            5) визначення характеру та обсягів статистичних і інших матеріалів, які надаються кожною Договірною Стороною Змішаній Комісії з метою здійснення цієї Угоди;

            6) інші питання, розгляд яких може бути покладено на Комісію Договірними Сторонами.

Стаття 13

            Змішана Комісія може надавати рекомендації Договірним Сторонам з питань, віднесених до її компетенції.

            Рекомендації Змішаної Комісії, а також її рішення з питань, зазначених в Статті 12, вважаються ухваленими Комісією, якщо за них голосували представники всіх держав, представлених у Комісії.

Стаття 14

            З метою поширення заходів з регулювання і заходів з рибництва і збільшення запасів цінних видів риб на інші райони Дунаю до цієї Угоди можуть приєднатися інші держави.

Стаття 15

            Ця Угода не перешкоджає укладенню двосторонніх угод з питань рибальства на Дунаї між Договірними Сторонами або між Договірними Сторонами та іншими придунайськими державами, якщо такі угоди не протирічать інтересам охорони рибних запасів і правилам рибальства, передбаченим цією Угодою.

Стаття 16

            Ця Угода підлягає ратифікації і набуде чинності в день,  коли буде здано останню ратифікаційну грамоту Уряду Румунської Народної Республіки, в архівах якого буде зберігатись справжній екземпляр Угоди.

            Уряд Румунської Народної Республіки нотифікує Уряди всіх Договірних Сторін про день депонування останньої ратифікаційної грамоти.

Стаття 17

            Ця Угода укладена на термін п`ять років.

            Для Договірних Сторін, які за шість місяців до вибігання цього терміну не передадуть Урядові Румунської Народної Республіки заяв про своє бажання припинити дію Угоди, вона буде залишатись чинною протягом наступних п`яти років.

Стаття 18

            Уряд Румунської Народної Республіки здійснить відповідні  заходи задля того, щоб зареєструвати цю Угоду в Секретаріаті Організації Об`єднаних Націй.

            Завірені копії цієї Угоди будуть направлені Урядом Румунської Народної Республіки всім іншим учасникам Угоди.

            Вчинено в Бухаресті 29 січня 1958 року в одному примірнику російською, болгарською, румунською та сербо-хорватською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

                                                                                              (Наведені підписи)

ПРОТОКОЛ ПРО ЗМІНИ СТАТТІ 17 УГОДИ

ПРО РИБАЛЬСТВО У ВОДАХ ДУНАЮ,

ПІДПИСАНОЇ В БУХАРЕСТІ 29 СІЧНЯ 1958 РОКУ

            Уряди Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Народної Республіки Болгарії, Угорської Народної Республіки, Соціалістичної Республіки Румунії, Чехословацької Соціалістичної Республіки і Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії,

            прагнучи і в подальшому поглиблювати співробітництво в галузі раціонального використання і збільшення запасів риби в річці Дунай,

            беручи до уваги необхідність подальшого співробітництва в цілях інтенсивного збільшення виробництва риби і регулювання рибальства,

            вважаючи, що їх співробітництво в цих галузях на основі Угоди про рибальство в водах Дунаю, підписаної у Бухаресті 29 січня 1958 року, розвивається успішно,

            вирішили укласти цей Протокол про зміни Статті 17 Угоди і з цією метою призначили своїх уповноважених:

            Уряд Союзу Радянських Соціалістичних Республік – Надзвичайного і Повноважного Посла Союзу Радянських Соціалістичних Республік в Соціалістичній Республіці Румунії,

            Уряд Народної Республіки Болгарії – Надзвичайного і Повноважного Посла  Народної Республіки Болгарії в Соціалістичній Республіці Румунії,

            Уряд Угорської Народної Республіки – Надзвичайного і Повноважного Посла  Угорської Народної Республіки в Соціалістичній Республіці Румунії,

            Уряд Соціалістичної Республіки Румунії – заступника Міністра закордонних справ Соціалістичної Республіки Румунії,

            Уряд  Чехословацької Соціалістичної Республіки – Надзвичайного і Повноважного Посла  Чехословацької Соціалістичної Республіки  в Соціалістичній Республіці Румунії,

            Уряд Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії – Надзвичайного і Повноважного Посла  Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії в Соціалістичній Республіці Румунії,

            які,  за пред`явлення своїх повноважень, що були знайдені в належному порядку і відповідній формі, погодились про наступне:

Стаття 1

Стаття 17 Угоди про рибальство у водах Дунаю, підписаної в Бухаресті 29 січня 1958 року, буде мати наступну редакцію:

            “Ця Угода укладається терміном на 5 років і буде автоматично продовжуватись на наступні п`ятирічні терміни для Договірних Сторін, які за 6 місяців до вибігання кожного терміну дії не повідомлять письмово Уряд Соціалістичної Республіки Румунії про свій намір її денонсувати”.

Стаття 2

            Цей Протокол підлягає ратифікації і набуде чинності тимчасово з дня підписання, і остаточно – після здачі останньої ратифікаційної грамоти Уряду Соціалістичної Республіки Румунії.

            Вчинено в Бухаресті 29 червня 1979 р. в одному справжньому примірнику російською, болгарською, угорською, румунською, чеською і сербо-хорватською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

За Уряд Союзу Радянських Соціалістичних Республік

За Уряд Народної Республіки Болгарії

За Уряд Угорської Народної Республіки

За Уряд Соціалістичної Республіки Румунії

За Уряд Чехословацької Соціалістичної Республіки

За Уряд Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії

ПРОТОКОЛ

про зміни статті 11 Угоди про рибальство у водах Дунаю,

підписаного в Бухаресті 29 січня 1958 р.

Уряд Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Народної Республіки Болгарії, Угорської Народної Республіки, Соціалістичної Республіки Румунії, Чехословацької Соціалістичної Республіки і Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії,

признаючи доцільним внесення в статтю 11 Угоди про рибальство у водах Дунаю, підписаного в Бухаресті 29 січня 1958 р., змін з урахуванням досвіду роботи Змішаної комісії про застосування цієї Угоди, домовилися про нижченаведене.

Стаття 1

Абзац 2 статті 11 Угоди про рибальство у водах Дунаю, підписаної в Бухаресті 29 січня 1958 р., буде мати таку редакцію:

“Змішана комісія буде збиратися щонайменше  раз на два роки по черзі на території кожної з Договірних Сторін”.

Стаття 2                       

Дійсний Протокол підлягає ратифікації і набуде чинності з дня подачі останньої ратифікаційної грамоти Уряду Соціалістичної Республіки Румунії.

Вчинено у м. Бухарест 24 травня 1984 року в одному примірнику російською, болгарською, угорською, румунською, чеською і сербсько-хорватською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

За Уряд Союзу Радянських Соціалістичних Республік

За Уряд Народної Республіки Болгарії

За Уряд Угорської Народної Республіки

За Уряд Соціалістичної Республіки Румунії       

За Уряд Чехословацької Соціалістичної Республіки   

За Уряд Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії

Додаток до Угоди про рибальство у водах Дунаю між урядами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Народної Республіки Болгарії, Румунської Народної Республіки і Федеративної Республіки Югославії

 ПРАВИЛА РИБАЛЬСТВА НА РІЧЦІ ДУНАЇ  ТА У ВОДОЙМАХ,

ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЕЮ 3 УГОДИ

РОЗДІЛ I

Заборонені для рибальства місця та терміни

Стаття 1

Забороняється рибальство у водах ріки Дунаю щорічно на 30 днів, у період між 15 квітня та 15 червня, у залежності від гідрометеорологічних умов.

У 1958 році заборонний період установлюється з 15 квітня по 15 травня. В подальшому дати терміну заборони будуть встановлюватися Змішаною Комісією.

Період заборони лову осетрових і оселедця встановлюється положеннями статті 2.

Стаття 2

Для осетрових, період заборони за секторами (ділянками) встановлюється:

– на ділянці від Чорного моря до гирла Прута, з 15 березня по 15 квітня;

– на ділянці від гирла Прута до гирла Тимока, з 15 квітня по 15 травня;

– на ділянці вище гирла Тимока до Кладова, з 15 травня по 15 червня.

Періоди заборони для лову дунайського оселедця за ділянками установлюються:

– на ділянці від Чорного моря до Чеаталул-Ізмаїл, послідовно протягом 5 днів, у період між 15 березня і 1 травня;

– на ділянці від Чеаталул-Ізмаїл-Вадул Оій, послідовно протягом 20 днів у період між 1 квітня і 15 травня;

– на ділянці від Важул оій до гирла Тимока послідовно протягом 30 днів у період між 15 квітня і 1 липня.

Рекомендації щодо термінів заборони надаються Інститутом Рибницьких Досліджень Румунської Народної Республіки і дотримуються Сторонами не менше, ніж за 10 днів до початку заборони.

Стаття 3.

З метою забезпечення входу в Дунай плідників дунайського оселедця й осетрових та виходу в море молоді цих видів риб забороняється рибальство в передгирловому просторі протягом  усього року, на ділянках завширшки один кілометр з однієї й іншої сторони кожного рукава, рахуючи від середини фарватеру протоку, і на 5 кілометрів ліворуч і праворуч, охоплюючи, таким чином, у цілому зону, протяжністю у 4 кілометри.

Стаття 4.

Забороняється лов у Дунаї чорноморського і дунайського лососів (Salmo trutta labrax, Salmo hucho) протягом  усього року.

Лов лососів може бути дозволено тільки з метою їхнього штучного відтворення та наукових досліджень.

РОЗДІЛ II.

Заборонені знаряддя і засоби лову

Стаття 5.

Забороняється протягом усього року:

1) лов ставними хамсово-тюлечними і оселедцевими неводами в ріці Дунаї, її системі й у передгирловому просторі на відстані у 10 кілометрів вглиб моря і, рахуючи по два кілометри з одного й іншого боку річища протоків (гирл);

2) лов тягловими знаряддями та знаряддями, що тралять, у передгирловому просторі ріки Дунаю;

3) застосування з метою рибальства в ріці Дунаї і в усіх водоймах, що мають зв’язок із цією рікою (протоки, озера, лимани, плавні), а також у передгирловому просторі вибухових, отруйних і наркотичних речовин і вогнепальної зброї;

4) лов осетрових аханами;

5) лов трандадою і турбуками надалі буде регламентований Змішаною Комісією, яка встановить контигент цих знарядь лову для кожної країни;

6) лов тюлечними знаряддями лову в озерах і лиманах у період з 1 березня по 31 жовтня.

Стаття 6.

Встановлення рибальських загороджень на каналах і гирлах між Дунаєм та озерами в районі від гирла до Кладово дозволяється тільки після закінчення періоду весняного ходу риби на термін з 10 травня по 31 жовтня. Відстань між прутами гардів має бути не менше ніж 3 сантиметри.

Стаття 7.

Забороняється займати знаряддями лову понад 2/3 ширини Дунаю і його протоків та одночасне закидання неводів з протилежних берегів у замок.

РОЗДІЛ III.

Розміри вічка в знаряддях лову

Стаття 8.

Забороняється застосування знарядь лову з вічком менше таких розмірів (у міліметрах):

1) у частикових закидних неводах і волокушах у матні – 28;

2) у оселедцевих закидних неводах і волокушах у матні – 26;

3) у вентерях, у бочках – 25;

4) у сітках для лову судака, ляща, сазана – 40, оселедця -28.

Застосування порежі дозволяється в сітках з розмірами вічка не менше 50 міліметрів, а для лову оселедця – у сітках з вічком розміром не менше за 28 міліметрів.

РОЗДІЛ IV.

Міра на рибу, раків та мушлів

Стаття 9.

Забороняється лов, приймання, продаж, обробка і збереження риби менше такої промислової міри у свіжому вигляді (у сантиметрах):

Білуга

 Huso huso

 140

 Осетер

 Acipenser guldenstaedti

 80

 Севрюга

 Acipenser stellatus

 75

 Стерлядь

 Acipenser ruthenus

 33

 Сазан

 Cyprinus carpio

 25

 Судак

 Lucioperca sandra

 30

 Лящ

 Abramis brama

 20

 Оселедець

 Caspialosa pontica

 16

 Рак

 Astacus leptodactil.

 9

 Перловиця

 Unio pictorum

 8

 Для визначення промислових розмірів риб виміри повинні провадитися від початку рила до основи хвостового плавця (l).

Прилов риби нижче зазначеної промислової міри припускається не більш 10% за підрахунком.

Лов шипа (Acipenser nudiventris) забороняється на 5 років із моменту набуття чинності Угоди про рибальство на Дунаї.

РОЗДІЛ V.

Загальні положення

Стаття 10.

Акліматизацію і розпліднення нових видів риб і інших тварин, а також водяних рослин у водах Дунаю, передбачених Угодою, можна здійснювати тільки за згодою Змішаної Комісії.

Стаття 11.

Відповідальність за порушення цих Правил визначається законодавством Договірних Сторін.

Стаття 12.

Змішаній Комісії надається право встановлювати дати заборонних періодів для лову риби і визначати межі ділянок, на які поширюється ступінчаста заборона рибальства, що передбачено статтями 1 і 2 цих Правил, а також переглядати і ухвалювати рішення з статей 3, 5, 6 і 8 цих Правил.

Стаття 13.

Знаряддя лову, що завдають шкоди рибним запасам, підлягають найближчим часом поступовому вилученню. У зв’язку з цим кількість таких знарядь, починаючи з 1958 року, не повинно збільшуватися.

Всі нові знаряддя і засоби лову (електролов тощо) повинні вводитися в експлуатацію за умови, що вони не будуть негативно впливати на запаси риб.

Стаття 14.

З метою однакового розуміння положень Угоди про рибальство і Правил рибальства мається на увазі, що термін “рыболовство” у російському тексті Угоди і термін “рибарство” у болгарському і сербо-хорватському текстах Угоди, а також термін “pescuit” у румунському тексті мають одне й те ж саме значення.

Стаття 15.

Ці Правила рибальства на ріці Дунай є додатком до Угоди про рибальство у водах Дунаю і його складовою частиною.

—-

Внести зміни :

Стаття 1

            Договірні Сторони погоджуються регулювати рибальство в водах Дунаю по всій його довжині в межах територій Договірних Сторін до впадіння в Чорне море, з його дельтою включно, відповідно до положень цієї Угоди.

Стаття 7

            Договірні Сторони розроблюватимуть та здійснюватимуть заходи з запобігання забруднення і засмічення річки Дунай і водойм, зазначених в Статті 3, шкідливими для риб та інших водних організмів неочищеними стічними водами і іншими матеріалами промислових і комунальних підприємств, а також заходи з упорядкування гідротехнічних ((підривних)) робіт.

Мегалодон

Ветеран галузі рибного господарства

Схожий пост

Що робити Держрибагентству і Уряду України з “Угодою про співробітництво між Урядом України тп Урядом Російської Федерації в галузі рибного господарства від 24. 09.92 р.

Створено - 15.04.2020 0
Що робити Держрибагентству і Уряду України з «Угодою про співробітництво між Урядом України та Урядом Російської Федерації в галузі рибного…

Международные рыболовные организации

Створено - 16.04.2020 0
Международные рыболовные организации Международные рыбохозяйственные организации содействуют международному сотрудничеству для достижения эффективного, ответственного морского управления и обеспечения устойчивого управления рыбным…